Política de Privacitat
DIALYPA, S.L.

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

 • Raó Social o nom de l’empresa: DIALYPA, S.L.
 • CIF: B60413507
 • Direcció: C/ BALMES, 183-185
 • Població: SANT ADRIÀ DEL BESÒS
 • Codi Postal: 08930
 • Finalitat: Gestió de les seves dades de contacte per solucionar consultes o suggeriments, recepció del seu Currículum Vitae per tal de que sigui tramitat pel departament corresponent.

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

La present Política de privacitat de DIALYPA, S.L. (també anomenada, MACXIPA) regula l’obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d’Internet de MACXIPA.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per MACXIPA, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular MACXIPA podent-se exercir els drets pertinents segons l’exposat en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a la disposició dels usuaris i/o interessats en la corresponent web. Aquests textos podran ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats dutes a terme per MACXIPA.

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

DIALYPA, S.L. és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que la mateixa presta.

MACXIPA es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del responsable de tractament són:

 • Raó Social o nom de l’empresa: DIALYPA, S.L.
 • CIF: B60413507
 • Direcció: C/ BALMES, 183-185
 • Població: SANT ADRIÀ DEL BESÒS
 • Codi Postal: 08930

¿Amb quina finalitat recopilem les seves dades?

D’acord amb el que es disposa en la normativa vigent, MACXIPA només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte i de currículum vitae, facilitats pels Usuaris. Les dades que es poden recaptar de l’usuari seran tractades amb les finalitats de:

 • Gestió les seves dades de contacte per atendre els seus dubtes o suggeriments, amb la base legal del seu consentiment i l’eventual execució de mesures precontractuals.
 • Recepció del seu Currículum Vitae per tal de que sigui tramitat pel departament corresponent, amb la base legal del seu consentiment i l’eventual execució de mesures precontractuals.

S’informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils automatitzats d’usuaris.

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, tret que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per la qual van ser captats.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades no seran comunicades a terces no autoritzats, però si que poden tenir accés als mateixos entitats en qualitat d’encarregades de tractament de MACXIPA.

Podrien tenir accés a ells els tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com a proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com al nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.

També agències de publicitat, màrqueting, mitjans digitals i xarxes socials per ajudar-nos a oferir publicitat, màrqueting i campanyes, per analitzar la seva efectivitat i per administrar el seu contacte i les seves preguntes.

MACXIPA col•laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

MACXIPA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquestes Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

MACXIPA no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació on-line, MACXIPA no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, sent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que poguessin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament.

Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol•licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

MACXIPA

C/ BALMES, 183-185, SANT ADRIÀ DEL BESOS, 08930 BARCELONA

Així mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades a qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:

MACXIPA

C/ BALMES, 183-185, SANT ADRIÀ DEL BESOS, 08930 BARCELONA

COMPROMÍS DE L’USUARI

L’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en www.macxipan.com.

En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present Avís legal i Polítiques de privacitat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del propi MACXIPA, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. MACXIPA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és DYALIPA S.L., podent consultar informació addicional sobre la mateixa a l’Avís Legal.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació en Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

MACXIPA col•labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat íntegrament aquest text legal.

MACXIPA es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

MACXIPA recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns Web, l’execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a l’ús):

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o nicks personals amb els quals operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital”, que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant al moment previ al registre d’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a “amics” o “contactes directes” prèviament per l’usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les quals manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol•licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol•licita el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que sol freqüentar.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als quals es compti amb els drets de propietat intel•lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un il•lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris emprar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal•lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.
 • S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s’explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual se sol•liciten les dades.
 • Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que se sol•licitin dades per part d’una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
 • No han de comunicar-se a tercers els noms d’usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicats a tercers i/o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col•laboradores, ha de preguntar-se als pares o tutors.
 • S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comuna de la casa.
 • S’han d’establir regles sobre l’ús d’Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com a negatives.
 • Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.
 • Assegurar la correcta instal•lació del bloquejador de continguts.
 • Conscienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut al món online i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com a vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil d’usuari del menor.
 • Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

MACXIPA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Maxcipa no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a Maxcipa.

MACXIPA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Maxcipa realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Els continguts prestats per MACXIPA. així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel•lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de Maxcipa.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel•lectual i industrial de MACXIPA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com la visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel•lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il•lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del com els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de MACXIPA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per MACXIPA així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel•lectual, industrial o de protecció de la imatge.

MACXIPA és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

MACXIPA, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il•lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de MACXIPA al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a MACXIPA per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a MACXIPA, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de MACXIPA.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, MACXIPA queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos que per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per MACXIPA per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de MACXIPA sense el consentiment previ, exprés i per escrit de MACXIPA. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel•lectual de MACXIPA sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

Maxcipa no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de baners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de MACXIPA.

Dialypa, S.L.

C/ Balmes, 183 – 185.
08930 – Sant Adrià de Besòs
(Barcelona)

Polítiques

Avís legal

Política de privacitat

Política de cookies

Informació

Empresa

Productes

A casa

Forn 24 hores

Preguntes freqüents

Uneix-te a Macxipa

Contacta amb nosaltres

Telèfon: 93 462 67 93

Fax: 93 462 61 77